Subvencija


Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaće sledeći roditelji:
- Državljani Republike Srbije;
- Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda;
- Roditelji, čije dete na konkursu za državni vrtić, ne bude dobilo mesto u državnom vrtiću.


Prema dinamici koja je planirana od strane Sekretarijata, procedura će biti sledeća:
1. Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da konkurišu za mesto u državnom vrtiću, na konkursu, koji bude objavljen (ukoliko dete pohađa privatnu ustanovu roditelj može neometano da konkuriše; ukoliko dete pohađa državni vrtić neophodno je da se dete ispiše iz državnog vrtića i opet konkuriše).

2. Po završetku konkursa roditelji će imati uvid u preliminarne liste, kada mogu da podnesu žalbu (u predviđenom roku). Žalbe će biti razmatrane u roku od petnaest dana. Konačne rang liste će biti objavljene i svi roditelji čija deca nisu dobila mesto, iz vrtića gde su konkurisali treba da preuzmu POTVRDU da nisu upisani. Roditelji čija deca dobiju mesto u državnom vrtiću mogu da prihvate mesto u državnom vrtiću ili da se upišu u privatni vrtić, ali BEZ MOGUĆNOSTI DA KORISTE SUBVENCIJU.

3. Sa potvrdom roditelji odlaze u privatnu predškolsku ustanovu koju su odabrali i sa ustanovom potpisuju UGOVOR o prijemu deteta u vrtić, prema tržišnim uslovima, prema kojima Ustanova inače posluje.

4. Roditelj će, prema UGOVORU koji je potpisao sa ustanovom, izmirivati svoje obaveze i plaćaće cenu koja je dogovorena Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu.

5. Zahtev za subvenciju roditelj podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite, na jedinstvenom obrascu koji de biti objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici.

Uz zahtev roditelj prilaže: - Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta;

- Izvod iz matične knjige rođenih za dete/rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja;

- Uverenje o državljanstvu;

- Fotokopija lične karte – očitana;

- Potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica;

- Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom.

6. Na osnovu podnetog zahteva komisija u organizacionoj jedinici donosi REŠENJE, na koje roditelj ima pravo žalbe.

7. Subvencije se isplaćuju za boravak deteta počev polaska u ustanovu pa do polaska deteta u školu

8. Deci koja se upisuju na pohađanje pripremnog predšklskog programa mogu da konkurišu za subvenciju (nadoknadu dela troškova) umanjenu za 4 sata, jer finansiranje PPP u trajanju od 4 sata dnevno se realizuje iz budžeta Republike Srbije. Za sada jos uvek MP RS neće finansirati PPP. Za ostale sate koje dete provede u PPU važe ista pravila, Grad plaća 80 %, roditelj 20% Dodatna pojašnjenja o nadoknadi dela sredstava za PPP de naknadno biti objavljena.

10. Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:
- Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu
- Privatnoj predškoslkoj ustanovi koju odaberu za svoje dete.